III. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE 30 LAT PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY: SUKCESY, PORAŻKI, WYZWANIA

STOSUNKI POLSKO-CZESKIE (1993-2019)

prof. Piotr Bajda

Teza: polsko–czeskie relacje bilateralne charakteryzują się wysoką dynamiką wymiany gospodarczej i bogatą agendą współpracy politycznej, za czym nie nadąża jednak współpraca społeczno-kulturalna. Współpraca polityczna nie jest jednak wykorzystana optymalnie i za ilością wydarzeń nie idzie jakość relacji. Cel artykułu: wskazanie głównych czynników kształtujących relacje polsko-czeskie w latach 1993-2019 w obszarze politycznym, gospodarczym i społecznym. W referacie zostanie uwzględniony wymiar relacji międzyrządowej (bilateralnej, w ramach instytucji multilateralnych i regionalnych), ale też skala współpracy samorządowej (przygranicznej). Struktura artykułu: W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione uwarunkowania bilateralnych relacji polsko-czeskich w wymiarze politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturalnym. Relacje polityczne mimo swojej intensywności nie potrafią przejść na wyższy strategiczny poziom, mimo ogólnego złego wizerunku RP w Czechach (np. sprawa kopalni Turowa, jakość polskiej żywności) wymiana gospodarcza jest na bardzo wysokim poziomie. Relacje społeczno-kulturalne są bardziej deklaratywne niż realne. Czesi są najbardziej lubianym narodem w Polsce, Polacy dość wysoko są w czeskich rankingach, ale nadal niewiele wiemy o sobie nawzajem i słabo się sobą interesujemy. Większy deficyt braku zainteresowania leży po stronie czeskiej. Jedynym aktywnym wymiarem jest współpraca trans graniczna. Wnioski z analizy: Pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał po obu stronach. Brakuje prób pobudzenia zainteresowania, stworzenia swoistej mody na współpracę polsko-czeską. Po polskiej stronie dodatkowo sytuację utrudnia polityka kadrowa w polskich placówkach dyplomatycznych, szczególnie dobór ambasadorów RP w Pradze.

POLISH-CZECH RELATIONS (1993-2019)

Professor Piotr Bajda

Thesis: The Polish-Czech bilateral relations are characterized by high dynamics of trade and a rich agenda of political cooperation, which is not followed by social and cultural cooperation. Political cooperation, however, is not used optimally and the quantity of events does not translate into the quality of relations. The aim of the article: to show the main factors shaping Polish-Czech relations in 1993-2019 in the political, business and social areas. The article takes into account the dimension of intergovernmental relations (bilateral, within multilateral and regional institutions), but also the scale of self-government (border) cooperation. The structure of the article: the speaker will presents the conditions of bilateral Polish-Czech relations in the political, economic and social and cultural dimension. Political relations, in spite of their intensity, still cannot reach a higher, strategic level, despite a generally bad image of Poland in the Czech Republic (for example the case of the Turów mine, the quality of Polish food), trade is on a very high level. Social and cultural relations remain more declarative than real. The Czechs are the most liked nation in Poland, Poles rank relatively high in the Czech Republic, but we still do not know much about each other and we are not interested in each other. The interest deficit is higher on the Czech side. The only active dimension is trans-border cooperation. Conclusions from the analysis: There is still a huge potential to be fully used by both sides. There are no attempts at stimulating interest, developing a specific fashion for Polish-Czech cooperation. On the Polish side the situation is further hindered by the staff policy in Polish diplomatic centers, particularly the choice of Polish ambassadors in Prague.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa