II. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE: OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY (1918-1989)

RELACJE POLSKO-CZESKIE (X-XVI W.) W REFLEKSJI HISTORYCZNEJ OSKARA HALECKIEGO

dr Bartłomiej Dźwigała

Przedmiotem dociekań przedstawionych w niniejszym artykule jest miejsce relacji polsko-czeskich w wizji historii Polski sformułowanej przez Oskara Haleckiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich historyków na arenie międzynarodowej. Jego synteza historii ojczystej pt. „Historia Polski” kształtowała i kształtuje spojrzenie na dzieje Polski i Europy środkowej w Europie zachodniej i Ameryce północnej. Oskar Halecki pokazuje wzajemne splątanie losów narodów Europy środkowej i ich walkę o suwerenność wobec zewnętrznych imperializmów. Narracja Haleckiego opowiada o zmiennych układach sił w regionie położonym pomiędzy morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym i pozwala wyciągnąć wniosek, że łączenie potencjałów organizmów politycznych Europy środkowej wpływa na zwiększenie zakresu ich suwerenności.

POLISH-CZECH RELATIONS (10-16 CENTURIES) IN OSKAR HALECKI’S HISTORICAL REFLECTION

Bartłomiej Dźwigała, PhD

The subject of the analyses presented in this article is the place of Polish-Czech relations in the vision of the history of Poland formulated by Oskar Halecki – one of the most internationally renowned Polish historians. His synthesis of Poland’s history titled “The History of Poland” has shaped the views on the history of Poland and Central Europe in Western Europe and North America. Oskar Halecki presents the tangled history of the Central Europe nations and their fight for independence against external imperialisms. Halecki’s narrative describes the ever-changing powers in the region located between the Baltic, the Adriatic and the Black Seas. It allows us to conclude that combining the potentials of political organisms in Central Europe increases the scope of their sovereignty.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa