III. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE 30 LAT PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY: SUKCESY, PORAŻKI, WYZWANIA

RELACJE POLSKI I CZECHO-SŁOWACJI W PIERWSZYCH LATACH PO UPADKU SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (1989-1993)

prof. Antoni Dudek

W referacie omówione zostaną następujące wątki:
(1) Reakcja rządu T. Mazowieckiego na aksamitną rewolucję w Czechosłowacji.
(2) Pierwsze kontakty między nowymi władzami w Warszawie i Pradze.
(3) Zmiana na stanowiskach ambasadorów obu krajów i tego konsekwencje.
(4) Problemy w tworzeniu Trójkąta Wyszehradzkiego i ograniczenia w jego działaniach.
(5) Znaczenie stanowiska Czecho-Słowacji dla przebiegu negocjacji polsko-sowieckich dotyczących wyprowadzenia jednostek Armii Radzieckiej z terenu Polski.
(6) Stosunek Pragi i Warszawy do likwidacji Układu Warszawskiego oraz RWPG.
(7) Negocjacje Polski i Czecho-Słowacji na temat stowarzyszenia z EWG.
(8) Współpraca Polski i Czecho-Słowacji w pierwszej fazie zabiegów o członkostwo w UE oraz przyczyny jej załamania.
(9) Polska wobec podziału Czecho-Słowacji.

THE RELATIONS BETWEEN POLAND AND CZECHOSLOVAKIA IN THE FIRST YEARS AFTER THE COLLAPSE OF THE COMMUNIST SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS (1989-1993)

Professor Antoni Dudek

The article discusses the following topics:
(1) The reaction of T. Mazowiecki’s government to the Velvet Revolution in Czechoslovakia.
(2) The first contacts of the new authorities in Warsaw and Prague.
(3) The changes on the posts of the ambassadors of both countries and their consequences.
(4) The problems encountered when creating the Visegrad Triangle and limitations of its activities.
(5) The significance of the Czechoslovakian position for the Polish-Soviet negotiations leading to the evacuation of the Red Army units from the territory of Poland.
(6) The attitude of Prague and Warsaw to the liquidation of the Warsaw Treaty and the Council for Mutual Economic Assistance.
(7) The negotiations of Poland and Czechoslovakia concerning the countries’ association with the EEC.
(8) The cooperation between Poland and Czechoslovakia in the first stage of attempts at gaining EU membership and the reasons for the breakdown of this cooperation.
(9) Poland’s position concerning the division of Czechoslovakia.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa