Prof. Wiesław Wysocki

Prof. Wiesław Wysocki

prof. dr hab., Wieloletni kierownik katedry historii XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych UKSW; zajmuje się edycją źródeł do okresu II Rzeczypospolitej, dziejami duszpasterstwa wojskowego, historią wojskowości, biografistyką, regionalizmem oraz przejawami życia społecznego w sytuacjach granicznych w czasach totalitaryzmu; jest autorem ponad 70 książek i kilkuset artykułów. W latach 90-tych uczestniczył w zespołach dokonujących rewaloryzacji Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz w budowie pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na Muranowie. W III RP pełnił funkcje Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (rozpoczął prace nad przewróceniem santo campo we Lwowie – Cmentarza Orląt) i wiceministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej. Jest prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP, członkiem władz Światowej Rady Badań nad Polonią i prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Honorowy obywatel Łowicza, Sejn i m. st. Warszawy. Adres do korespondencji: w.j.wysocki@uksw.edu.pl

Professor, DSc, for many years head of Chair of 19th and 20th Century History at Institute of History Science at UKSW; his main interests include: edition of sources for the 2nd Republic of Poland period, history of military pastoral work, military history, science of biography writing, regional studies and manifestations of social life in borderline situations in totalitarian times; author of over 70 books and hundreds of articles. In the 1990s he worked in teams renovating the Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw and in the erection of a monument to Those who Died and Were Murdered in the East in Muranów. In the 3rd Republic of Poland he was Chief Secretary of the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites (started his work with attempts at regaining santocampo in Lvov – The Cemetery of the Defenders of Lvov) and deputy minister in the Office for War Veterans and Victims of Oppression. Obtained the status of anti-communist opposition activist. Chairman of Józef Piłsudski Institute in Warsaw, Brigadier General of the Piłsudski Association in Poland, member of the board of the Global Council of Research on the Polish Emigration and the Main Board of the Global Association of the Home Army (AK) Soldiers. Honorary citizen of Łowicz, Sejny and Warsaw. Correspondence address: w.j.wysocki@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa