Prof. Rudolf Žáček

Prof. Rudolf Žáček

Prof. PhDr., Dr., historyk, dziekan Wydziału Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, w latach 1991-1993 dyrektor Instytutu Śląskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Opawie, do 2000 r. dyrektor Instytutu Śląskiego Muzeum Śląskiego w Opawie i zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego; prorektor Uniwersytetu Śląskiego (2001-2007), od 2007 do 2015 Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Śląskich (2008-2014). Od dawna zajmuje się głównie historią Śląska, jest autorem publikacji pt. Śląsk w ramach serii wydawniczej pt. Krótkie historie państw oraz szeregu artykułów i publikacji o stosunkach czechosłowacko-polskich, poświęconych głównie konfliktowi o Śląsk Cieszyński oraz kwestii przygotowań do ustanowienia konfederacji czechosłowacko-polskiej w okresie II wojny światowej. Adres do korespondencji: rudolf.zacek@fvp.slu.cz

Professor, PhD, historian, dean of Department of Public Politics at University of Silesia in Opava, in 1991-1993 head of the Silesian Institute of the Czech Republic Academy of Science in Opava, until 2000 head of the Silesian Institute of the Silesian Museum in Opava and deputy head of the Silesian Museum; pro-rector of the University of Silesia (2001-2007), from 2007 to 2015 – Rector of the university of Silesia in Opava. Chairman of the Conference of Silesian Universities Rectors (2008-2014). Has always dealt mainly with history of Silesia, author of publication titled Silesia, published in a series: Short Histories of Countries. Author of numerous articles and publications on Czechoslovakian-Polish relations, devoted mainly to the conflict over Cieszyn Silesia and the preparations to the establishment of the Czechoslovakian-Polish confederation during the Second World War. Correspondence address: rudolf.zacek@fvp.slu.cz

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa