Prof. Krzysztof Cebul

Prof. Krzysztof Cebul

prof. UKSW dr hab.; politolog i socjolog; kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się: analizami dyskursu parlamentarnego oraz analizami programów partii politycznych; uwarunkowaniami, organizacją i dysfunkcjami ładu międzynarodowego; wewnątrzstrukturalnymi uwarunkowaniami stabilności systemu demokratycznego; oraz metodologią badań społecznych ukierunkowanych na obszar bezpieczeństwa państwa. Adres do korespondencji: k.cebul@uksw.edu.pl

Professor at UKSW, DSc, political scientist and sociologist; head of Chair of Security Policy at Institute of Political Science and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. His scientific work focuses on: analysis of parliament discourse and analysis of political parties manifestos; conditions, organization and dysfunctions of the international order; inter-structural conditions guaranteeing stability of a democratic system and methodology of social research focused on the area of state security. Correspondence address: k.cebul@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa