Prof. Dušan Janák

Prof. Dušan Janák

prof. dr hab., historyk, kierownik Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Polityk Publicznych w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, b. dziekan tego wydziału (2008 – 2016). Autor i współautor prac naukowych z zakresu dziejów czeskich i czechosłowackich XX wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, poświęconych dziejom politycznym i gospodarczym oraz represjom politycznym dokonywanym przez reżimy totalitarne, ostatnio Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938 – 1948 (ze S. Kokoškou et al., 2019). Adres do korespondencji: dusan.janak@fvp.slu.cz

Professor, DSc, historian, head of Institute of Central European Studies at department of Public Politics in Opava, University of Silesia in Opava, former dean of this department (2008-2016). Author and co-author of scientific works on Czech and Czechoslovakian history in the 20th century in the context of Central and Eastern Europe, devoted to political and economic history and political repressions exerted by totalitarian regimes, recently: Průmyslovédělnictvo v českýchzemích 1938 – 1948 (with S. Kokoškou et al., 2019). Correspondence address: dusan.janak@fvp.slu.cz

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa