Dr Bartłomiej Dźwigała

Dr Bartłomiej Dźwigała

ur. w 1987 r, adiunkt w katedrze historii średniowiecznej Instytutu Historii UKSW; obronił na UKSW pracę magisterską (2011) oraz doktorską (2015) z historii, a także pracę magisterską (2014) w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Do jego zainteresowań należą wyprawy krzyżowe i dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, a także literatura, liturgia i sztuka łacińskiej Europy w średniowieczu oraz problematyka miejsca Europy środkowej w dziejach cywilizacji łacińskiej. Adres do korespondencji: b.dzwigala@uksw.edu.pl

Born in 1987, lecturer at Chair of Medieval History at Institute of History at UKSW; obtained Master’s (2011) and PhD (2015) degree in history at UKSW, as well as Master’s degree (2014) at Institute of Classical Philology of Warsaw University. His interests include: crusades and history of Latin states in Middle East, as well as literature, liturgy and art of Latin Europe in Middle Ages and the issue of the place occupied by Central Europe in history of Latin civilization. Correspondence address: b.dzwigala@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa