Dr Adam Buława

Dr Adam Buława

doktor, historyk wojskowości; pracownik Katedry Historii Wojskowości Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; b. dyrektor Muzeum Wojska Polskiego /2016-2019/. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię wojskowości, dzieje Polski i narodu polskiego w okresie walk o niepodległość i jej utrzymanie /1795-1921/ oraz losy Polaków poza granicami kraju. Adres do korespondencji: a.bulawa@uksw.edu.pl

PhD, military historian, employee of Chair of the Military History at Department of History Science at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; former head of the Polish Army Museum /2016-2019/. His scientific interests include military history, history of Poland and Polish nation in the period of fight for independence and defending it /1795-1921/ and the fate of Poles abroad. Correspondence address: a.bulawa@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa