I. POLITYKA HISTORYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ

HISTORICKÁ POLITIKA V ČESKOSLOVENSKU A ČESKÉ REPUBLICE

dr Lukáš Vomlela

Celem artykułu jest przedstawienie przemian polityki historycznej w Republice Czeskiej, względnie w Czechosłowacji po roku 1989, w okresie po rozpoczęciu przemian politycznych, ustrojowych, ekonomicznych i socjalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych aktorów formujących sposoby postrzegania i interpretacji najważniejszych wydarzeń politycznych, mających wpływ na pamięć zbiorową społeczeństwa czeskiego. Wśród najważniejszych aktorów obok elit politycznych znajdują się zarówno dziennikarze, intelektualiści oraz naukowcy, którzy współtworzą kulturę historyczną. Najzasadniejszą rolę jednak odgrywają elity polityczne, które wywodzą się z relewantnych partii politycznych, z tego powodu artykuł koncentruje się na główne na nurtach politycznych w polityce czeskiej i na ich percepcji wydarzeń historycznych w Czechosłowacji, jakimi są powstanie i egzystencja pierwszej Republiki Czechosłowackiej, Układ w Monachium, kwestia Niemców sudeckich w okresie międzywojennym, okres II wojny światowej, wydarzenia w lutym 1948 r, Praska Wiosna (1968) itd. Częścią zmian politycznych po roku 1989 była zarówno przemiana geopolityczne w Europie i w świecie. Republika Czeska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej ubiegała się o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Artykuł koncentruje się nie tylko na czeskich, ale także na międzynarodowych adresatach polityki historycznej.

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava