III. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE 30 LAT PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY: SUKCESY, PORAŻKI, WYZWANIA

ČESKO-POLSKÉ VZTAHY PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY (1989-2019)

prof. Jiří Kocian

Příspěvek zhodnotí na základě literatury průběh a vývoj vybraných oblastí česko-polských vztahů zejména v období let 1989-2004, které bylo završeno přijetím obou zemí do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 2004. Připomene, že pád komunismu v roce 1989 zařadil tehdy ještě československo-polské vztahy do odlišného regionálního i evropského kontextu. Polské léto 1989 a listopadové změny v Československu v roce 1989 zároveň zahájily obsahově novou kapitolu ve vztazích mezi oběma státy. Příspěvek sleduje čtyři tematické oblasti spolupráce a vztahů. Připomenuta budou základní východiska nových bilaterálních vztahů, mezi něž patří smlouva o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci z 6. 10. 1991 s dalšími navazujícími či souvisejícími smlouvami. Zhodnocena bude výchozí etapa visegrádské spolupráce jako nové platformy česko-polských vztahů. Visegrádská kooperace podnítila dynamiku oboustranných kulturních a vědeckých vztahů a pokrok v hospodářských a obchodních vztazích. V kontextu vzájemných vztahů bude pojednána i oblast života polské menšiny na Těšínsku, kde žije dosud nejpočetnější část občanů polské národnosti. Pozornost bude věnována přeshraniční spolupráci, za jejíž počátek je možné považovat ustavení Euroregionu Nisa v prosinci 1991. V závěru bude připomenuto, jak se česko-polské vztahy v období po pádu železné opony promítají do každodenního všedního života Čechů a Poláků. Potvrdilo se, že vztahy obou národů po roce 1989 nadále výrazně ovlivňují zkušenosti ze zápasů o národní existenci a úsilí o rozvoj pevných spojeneckých a dobrých sousedských vztahů.

CZECH-POLISH RELATIONS AFTER THE FALL OF THE IRON CURTAIN

Professor Jiří Kocian

Based on the literature, the paper will evaluate the course and development of selected areas of Czech-Polish relations, especially in the period 1989–2004, which culminated in the accession of both countries to NATO in 1999 and the European Union in 2004. It will recall that the fall of communism in 1989 put at that time still Czechoslovak-Polish relations in a different regional and European context. The Polish summer of 1989 and the November changes in Czechoslovakia in 1989 also opened a new chapter in relations between the two countries. The paper follows four thematic areas of cooperation and relations. The basic starting points of the new bilateral relations will be recalled, including the Treaty of Good-Neighbourliness, Solidarity and Friendly Cooperation of 6 October 1991 with other follow-up or related agreements. The initial stage of Visegrad cooperation as a new platform for Czech-Polish relations will be evaluated. The Visegrad cooperation stimulated the dynamics of bilateral cultural and scientific relations and progress in economic and trade relations. In the context of mutual relations, the area of ​​life of the Polish minority in Cieszyn Silesia, where the largest number of citizens of Polish nationality still live, will also be discussed. Attention will be paid to cross-border cooperation, the beginning of which can be considered the establishment of the Nisa Euroregion in December 1991. In the conclusion, it will be recalled how Czech-Polish relations in the period after the fall of the Iron Curtain are reflected in everyday life of Czechs and Poles. It has been confirmed that relations between the two nations since 1989 continue to be strongly influenced by the experience of struggles for national existence and efforts to develop strong allied and good neighbourly relations.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa